Milieu

Test Track Thedinga ligt in het geluidsportcentrum Pottendijk, gelegen 10 km ten noord-oosten van Emmen. Binnen het geluidsportcentrum opereren naast TTT een outdoor kartbaan, een motorcrossbaan, een speedwaybaan, een stockcarbaan en een olympische schietbaan. Om het geluidsportcentrum is een grote denkbeeldige cirkel getrokken, de zogenaamde zonegrens. Op deze zonegrens mag door alle gebruikers tezamen maximaal 50dB(A) worden geproduceerd. Metingen op de zonegrens worden regelmatig uitgevoerd door de Provincie Drenthe. 

Aan Test Track Thedinga is een vergunning verleend door de Provincie Drenthe, inzake de Wet Milieubeheer. In deze vergunning zijn veel zaken geregeld, zoals bijvoorbeeld bodemtoetsingen, externe veiligheid, energiegebruik, toetsing water- en grondstoffen enz. Een belangrijk aspect is geluid. De milieuvergunning is afgegeven onder voorwaarde dat de geluidsemissies onder de maximale waarden blijven, zoals deze berekend zijn door een extern bureau. Conclusie hiervan is dat op Test Track Thedinga alleen met APK-waardige voertuigen mag worden gereden met een legaal uitlaatsysteem.

Langs de Test Track wordt regelmatig het geluid van passerende voertuigen gemeten. De resultaten van deze metingen worden doorgestuurd naar een computer welke de meetresultaten uitleest en opslaat. De meetwaarden worden vergeleken met de resultaten uit de diverse berekeningen welke horen bij de desbetreffende categorie voertuigen, waaruit verklaard kan worden of het voertuig, of voertuigen onder de maximale geluidsemissies blijft. Bij geluidsovertredingen dient de organisator een waarschuwing uit te vaardigen aan de geluidsovertreder. Bij herhaalde overtredingen is organisator verplicht de overtreder van de baan te verwijderen. TTT zal de organisatie hier tijdig van op de hoogte brengen.

Om het afstralende geluid van de baan tot een minimum te beperken, is TTT rondom de baan voorzien van 5 meter hoge geluidswallen en is het asfalt van een geluidsreducerende structuur.

Voor meer informatie over bovenstaande of gedetailleerde informatie over de verleende vergunning, kunt u een mail sturen naar info@testtrackthedinga.nl

Bezoekadres:
Veenakkers 25
7881 XA Emmer-Compascuum
Drenthe
Informatie:
06-37474915
info@testtrackthedinga.nl
bekijk ons evenemententerrein lees de routebeschrijving
Webworks door Webdesign24